PROJEKTY UE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wnioskodawca - Ośrodek Terapii Uzależnień sp. z o. o
z siedzibą w Parzymiechach

 

Tytuł projektu - "Jurajskie centrum leczenia uzależnień i usług społecznych"

 

 

Nr wniosku - WND-RPSL.10.02.02-24-048B/15-005

 

Wartość projektu - 1 401 852,73 zł

w tym dofinansowanie ze środków EFRR - 1 077 203,37 zł

 

OPIS PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU WYJŚCIOWEGO I DOCELOWEGO

 

 

Wnioskodawcą jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień
Sp. z o. o. z/s w Parzymiechach, który powstał na bazie procesu prywatyzacyjnego Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych w Parzymiechcach. Ośrodek posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352346 a także wpis do
rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę śląskiego pod nr 000000025293. Podmiot wykonuje działalność leczniczą
w przedsiębiorstwach pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach oraz Zamiejscowy Ośrodek Terapii Uzależnień w Częstochowie. Celem Ośrodka jest udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocja zdrowia. Od 2012r Ośrodek rozszerzył swoją działalność w odniesieniu do pacjentów o świadczenia z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej. Stało się to możliwe w wyniku zrealizowanego w latach 2012 - 2014 projektu innowacyjnego pt. "PI - Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych" konkurs numer 1/POKL/7.2.1/IN/2011 a szczególnie wykorzystania produktów tego projektu: Autorskiego Programu Terapeutycznego - Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu z zastosowaniem metody SFBT oraz Autorskiego Programu Aktywizacji Zawodowej.

 

Po wykonaniu remontu budynku przy ul. 1-go Maja 25 w Częstochowie powstaną odpowiednie warunki do utworzenia struktury organizacyjnej Ośrodka o nazwie "Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych" z profesjonalną bazą terapeutyczną oraz bazą do aktywizacji społeczno zawodowej, w tym szkoleniowej w odremontowanym obiekcie. Powstałe
w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Centrum leczenia uzależnień i usług społecznych umożliwi realizację pełnej usługi aktywizacji zawodowej na rzecz klientów Ośrodka.

Działka usytuowana jest w Częstochowie, w dzielnicy Stradom przy ulicy 1 Maja nr 25
o numerze ewidencyjnym działki 11/17 obręb 286 i została wydzielona z terenu byłych zakładów włókienniczych Stradom S. A. Teren ten jest zabudowany II - kondygnacyjnym oraz parterowym budynkami przychodni; jest płaski, nieogrodzony i zadrzewiony. Budynek pochodzi z roku 1905,
i od początku swojego istnienia wchodził w skład zabudowań zakładu włókienniczego o dawnej nazwie Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom". Opisywany budynek po byłej
i nieczynnej od dłuższego czasu przychodni lekarskiej jest II-kondygnacyjny z podpiwniczeniem
i strychem użytkowym, wykonany z cegły, posiadający strop Kleina nad piwnicą, natomiast nad parterem i piętrem strop jest drewniany. Dach o więźbie drewnianej kryty jest papą na deskowaniu. Elewacja budynku jest ceglana z nadprożami łukowymi i gzymsami ozdobnymi z cegły. Ściany kondygnacji naziemnych są wykonane z cegły ceramicznej pełnej o grubości ścian zewnętrznych parteru 60, 70, 75cm, a wewnętrznych od 25 do 70 cm. Ściany poddasza wykonano proporcjonalnie cieńsze niż parteru. Stan techniczny wszystkich ścian ocenia się, jako dobry. 

Nad piwnicą występują stropy typu Kleina z płytą ceglaną łukową opartą na dwuteownikach stalowych. Nad parterem i piętrem występuje strop drewniany na belkach o rozstawie ~ 90 cm.
Na półkach belek oparta ślepa podłoga, przestrzeń wypełniona trocinami i matami słomianymi, wyżej deski na pióro-wpust. Stan techniczny wszystkich stropów ocenia się jako zły. Część belek jest wzmocnionych po bokach dodatkowymi belkami i skręconych śrubami, część zmurszałych
i spróchniałych. Inwestor zdecydował o wymianie stropu na żelbetowy dla bezpieczeństwa i dalszej wygody eksploatacji

Roboty remontowo - budowlane obejmują swoim zakresem przebudowę istniejącej nieczynnej na parterze budynku przychodni lekarskiej na przychodnię leczenia uzależnień
z oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich (OLAZA) oraz adaptację pomieszczeń zlokalizowanych na II kondygnacji (1 piętro) na potrzeby tworzonej bazy służącej aktywizacji terapeutyczno - zawodowej w ramach planowanego do uruchomienia Jurajskiego Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych" w Częstochowie przy ul. 1 Maja 25 dz. Nr ew. 11/16 i 11/17, obr. 286. Zakres projektu obejmuje przebudowę piętra II-kondygnacyjnego budynku, zagospodarowanie terenu oraz roboty budowlane z tym związane. Wynikiem prac remontowych oraz adaptacyjno - modernizacyjnych na II kondygnacji budynku będą nowe pomieszczenia służące, jako baza do prowadzenia działalności aktywizacji spoołeczno - zawodowej na rzecz klientów uzależnionych od alkoholu. Na tym poziomie powstaną m.in. 2 sale terapeutyczne z przylegającym do nich pokojem terapeutów, sala terapii zajęciowej, sala aktywizacji zawodowej przylegająca do sali narad i szkoleń
z możliwością ich przedzielenia ruchomymi ściankami działowymi zakupionymi w ramach wyposażenia tej części obiektu. Dla wygody uczestników terapii lub zajęć aktywizacji zawodowej znajdą się także pomieszczenia WC. Wreszcie na tym piętrze usytuowane są gabinety dla kierownictwa Ośrodka.

W celu umożliwienia użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem cały budynek piętrowy zostanie wyposażony w instalacje:

-   elektryczną - siłowa, oświetleniowa i gniazd 230V oraz telefoniczna,

-   wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna - nawiew poprzez nawietrzaki w oknach, wywiew poprzez przewody kominowe wyprowadzone 30cm ponad dach, część wspomagana elektrycznie,

-   odgromowa - wykonana wg projektu,

-   ogrzewanie budynku - z sieci miejskiej z węzła wymiennikowego istniejącego w piwnicy budynku.

 

Wnioskodawca zaplanował zakup wyposażenia sal znajdujących się na piętrze w niezbędne
i podstawowe zestawy mebli, jak: 1 ściana przesuwna na potrzeby sali narad i szkoleń (do dzielenia na mniejsze sale szkoleniowe dla mniej licznych grup), stół konferencyjny składany, szafy, szafki
i inne meble oraz krzesła. Sala narad i szkoleń wyposażona zostanie w profesjonalne nagłośnienie oraz ekran uruchamiany elektrycznie. Dla pozostałych sal zakupiony zostanie sprzęt komputerowy
i RTV oraz DVD. Niezbędny sprzęt zakupiony zostanie także na potrzeby tworzonej serwerowni.