PROJEKTY UE

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Wnioskodawca - Ośrodek Terapii Uzależnień sp. z o. o
z siedzibą w Parzymiechach

 

Tytuł projektu - "Jurajskie centrum leczenia uzależnień i usług społecznych"

 

 

Nr wniosku - WND-RPSL.10.02.02-24-048B/15-005

 

Wartość projektu - 1 401 852,73 zł

w tym dofinansowanie ze środków EFRR - 1 047 338,49 zł

 

OPIS PROJEKTU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU WYJŚCIOWEGO I DOCELOWEGO

 

 

Wnioskodawcą jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Terapii Uzależnień
Sp. z o. o. z/s w Parzymiechach, który powstał na bazie procesu prywatyzacyjnego Ośrodka Terapii Uzależnień Alkoholowych w Parzymiechcach. Ośrodek posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000352346 a także wpis do
rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę śląskiego pod nr 000000025293. Podmiot wykonuje działalność leczniczą
w przedsiębiorstwach pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach oraz Zamiejscowy Ośrodek Terapii Uzależnień w Częstochowie. Celem Ośrodka jest udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocja zdrowia. Od 2012r Ośrodek rozszerzył swoją działalność w odniesieniu do pacjentów o świadczenia z zakresu aktywizacji społeczno - zawodowej. Stało się to możliwe w wyniku zrealizowanego w latach 2012 - 2014 projektu innowacyjnego pt. "PI - Innowacyjna metoda terapeutyczna w stacjonarnym leczeniu uzależnień alkoholowych osób dorosłych" konkurs numer 1/POKL/7.2.1/IN/2011 a szczególnie wykorzystania produktów tego projektu: Autorskiego Programu Terapeutycznego - Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu z zastosowaniem metody SFBT oraz Autorskiego Programu Aktywizacji Zawodowej.

 

Po wykonaniu remontu budynku przy ul. 1-go Maja 25 w Częstochowie powstaną odpowiednie warunki do utworzenia struktury organizacyjnej Ośrodka o nazwie "Jurajskie Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych" z profesjonalną bazą terapeutyczną oraz bazą do aktywizacji społeczno zawodowej, w tym szkoleniowej w odremontowanym obiekcie. Powstałe
w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego Centrum leczenia uzależnień i usług społecznych umożliwi realizację pełnej usługi aktywizacji zawodowej na rzecz klientów Ośrodka.

Działka usytuowana jest w Częstochowie, w dzielnicy Stradom przy ulicy 1 Maja nr 25
o numerze ewidencyjnym działki 11/17 obręb 286 i została wydzielona z terenu byłych zakładów włókienniczych Stradom S. A. Teren ten jest zabudowany II - kondygnacyjnym oraz parterowym budynkami przychodni; jest płaski, nieogrodzony i zadrzewiony. Budynek pochodzi z roku 1905,
i od początku swojego istnienia wchodził w skład zabudowań zakładu włókienniczego o dawnej nazwie Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom". Opisywany budynek po byłej
i nieczynnej od dłuższego czasu przychodni lekarskiej jest II-kondygnacyjny z podpiwniczeniem
i strychem użytkowym, wykonany z cegły, posiadający strop Kleina nad piwnicą, natomiast nad parterem i piętrem strop jest drewniany. Dach o więźbie drewnianej kryty jest papą na deskowaniu. Elewacja budynku jest ceglana z nadprożami łukowymi i gzymsami ozdobnymi z cegły. Ściany kondygnacji naziemnych są wykonane z cegły ceramicznej pełnej o grubości ścian zewnętrznych parteru 60, 70, 75cm, a wewnętrznych od 25 do 70 cm. Ściany poddasza wykonano proporcjonalnie cieńsze niż parteru. Stan techniczny wszystkich ścian ocenia się, jako dobry. 

Nad piwnicą występują stropy typu Kleina z płytą ceglaną łukową opartą na dwuteownikach stalowych. Nad parterem i piętrem występuje strop drewniany na belkach o rozstawie ~ 90 cm.
Na półkach belek oparta ślepa podłoga, przestrzeń wypełniona trocinami i matami słomianymi, wyżej deski na pióro-wpust. Stan techniczny wszystkich stropów ocenia się jako zły. Część belek jest wzmocnionych po bokach dodatkowymi belkami i skręconych śrubami, część zmurszałych
i spróchniałych. Inwestor zdecydował o wymianie stropu na żelbetowy dla bezpieczeństwa i dalszej wygody eksploatacji

Roboty remontowo - budowlane obejmują swoim zakresem przebudowę istniejącej nieczynnej na parterze budynku przychodni lekarskiej na przychodnię leczenia uzależnień
z oddziałem leczenia alkoholowych zespołów abstynenckich (OLAZA) oraz adaptację pomieszczeń zlokalizowanych na II kondygnacji (1 piętro) na potrzeby tworzonej bazy służącej aktywizacji terapeutyczno - zawodowej w ramach planowanego do uruchomienia Jurajskiego Centrum Leczenia Uzależnień i Usług Społecznych" w Częstochowie przy ul. 1 Maja 25 dz. Nr ew. 11/16 i 11/17, obr. 286. Zakres projektu obejmuje przebudowę piętra II-kondygnacyjnego budynku, zagospodarowanie terenu oraz roboty budowlane z tym związane. Wynikiem prac remontowych oraz adaptacyjno - modernizacyjnych na II kondygnacji budynku będą nowe pomieszczenia służące, jako baza do prowadzenia działalności aktywizacji spoołeczno - zawodowej na rzecz klientów uzależnionych od alkoholu. Na tym poziomie powstaną m.in. 2 sale terapeutyczne z przylegającym do nich pokojem terapeutów, sala terapii zajęciowej, sala aktywizacji zawodowej przylegająca do sali narad i szkoleń
z możliwością ich przedzielenia ruchomymi ściankami działowymi zakupionymi w ramach wyposażenia tej części obiektu. Dla wygody uczestników terapii lub zajęć aktywizacji zawodowej znajdą się także pomieszczenia WC. Wreszcie na tym piętrze usytuowane są gabinety dla kierownictwa Ośrodka.

W celu umożliwienia użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem cały budynek piętrowy zostanie wyposażony w instalacje:

-   elektryczną - siłowa, oświetleniowa i gniazd 230V oraz telefoniczna,

-   wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna - nawiew poprzez nawietrzaki w oknach, wywiew poprzez przewody kominowe wyprowadzone 30cm ponad dach, część wspomagana elektrycznie,

-   odgromowa - wykonana wg projektu,

-   ogrzewanie budynku - z sieci miejskiej z węzła wymiennikowego istniejącego w piwnicy budynku.

 

Wnioskodawca zaplanował zakup wyposażenia sal znajdujących się na piętrze w niezbędne
i podstawowe zestawy mebli, jak: 1 ściana przesuwna na potrzeby sali narad i szkoleń (do dzielenia na mniejsze sale szkoleniowe dla mniej licznych grup), stół konferencyjny składany, szafy, szafki
i inne meble oraz krzesła. Sala narad i szkoleń wyposażona zostanie w profesjonalne nagłośnienie oraz ekran uruchamiany elektrycznie. Dla pozostałych sal zakupiony zostanie sprzęt komputerowy
i RTV oraz DVD. Niezbędny sprzęt zakupiony zostanie także na potrzeby tworzonej serwerowni. 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
PN. UWIERZYLIŚMY W SIEBIE, CZYLI JAK ODNALEŹĆ WŁASNĄ AKTYWNOŚĆ I GODNE ŻYCIE"

 

1.      Terapia alkoholowa w metodzie SFBT - od 01.03.2017r do 31.12.2017r.

Zajęcia terapeutyczne prowadzone będą w 15 ośmioosobowych grupach przez
2 terapeutów i trwać będzie 2 miesiące w każdej grupie. 120 uczestników w 15 grupach ośmioosobowych

 

2.      Indywidualne doradztwo zawodowe - Jednocześnie w drugim miesiącu zajęć terapeutycznych rozpocznie się indywidualne doradztwo zawodowe. Każdy uczestnik projektu otrzyma 10 godzin doradztwa (5 sesji po 2 godziny każda sesja realizowanych zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wnioskodawcę w uzgodnieniu
z Wykonawcą). 120 uczestników - indywidualne doradztwo dla każdego uczestnika danej grupy

 

3.      Zadanie 3 - Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych oraz kompetencji zapobiegających wykluczeniu cyfrowemu niezbędnych na rynku pracy. W ramach tego zadania odbędą się:

a.      Warsztaty z autoprezentacji - Autoprezentacja to umiejętność tworzenia własnego wizerunku. Jest ona bardzo przydatna w relacjach społecznych
i zawodowych: podczas rozmów kwalifikacyjnych, gdy poszukujemy pracy, podczas pierwszych spotkań ze współpracownikami, podczas "wchodzenia" do nowej grupy pracowniczej itp. Ponadto umiejętność autoprezentacji jest wykorzystywana codziennie, w życiu prywatnym, gdy poznajemy nowych ludzi, budujemy relacje, nawiązujemy kontakty i przyjaźnie - 20 godzin warsztatów dla każdej grupy - 120 uczestników

b.      Warsztaty radzenia sobie ze stresem - dla osób uzależnionych od alkoholu będą to warsztaty szczególnie przydatne zarówno na co dzień w życiu porywanym jak
i w przyszłości w życiu zawodowym.  - 20 godzin warsztatów dla każdej grupy - 120 uczestników

c.       Kurs obsługi komputera w standardzie ECDL lub równoważnym - 6 grup po 8 uczestników w grupie (48 uczestników kursu) realizowany w czasie 80 godzin

d.       Usługi świadczone przez radcę prawnego i psychologa - od maja 2017r do grudnia 2018 roku dla uczestników projektu i osób współuzależnionych

 

 

4.      Zadanie 4 - Warsztaty kreowania wizerunku osobistego uczestnika projektu połączone
z usługą stylisty - "Moja metamorfoza"- 

a.      Warsztaty kreowania wizerunku wśród uczestników - Zajęcia będą miały charakter warsztatów, odbywać się będą dla każdej ośmioosobowej grupy i trwać będą przez 5 dni po 6 godzin dziennie

b.      Warsztaty te zostały opisane w punkcie 3

c.       Wsparcie działań uczestników projektu w programie "Moja metamorfoza" pod nadzorem stylisty - Korzystając z tego wsparcia uczestnik/czka projektu będzie miał możliwość na skorzystanie m. in. z usługi kosmetycznej, makijażu lub poprawy fryzury. (do 200 zł na uczestnika)

 

5.      Zadanie 5 - Zdobywanie wiedzy, podnoszenie kwalifikacji oraz nabywanie umiejętności przez uczestników projektu w celu poprawy własnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

a.      Przygotowanie zawodowe - w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych przez okres minimum 6 miesięcy uprawniającej do przystąpienie do egzaminu sprawdzającego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.

b.      Staże zawodowe dla 10 uczestników projektu - czas trwania stażu - 6 miesięcy. Uczestnik stażu otrzymuje stypendium w wysokości 997,40 zł

c.       Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie - 15 uczestników, którzy otrzymają świadczenie finansowe w miesięcznej wysokości 1 059,82 zł brutto. Warunkiem - uczestnictwo w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy.