OGŁOSZENIA


Znak sprawy: 7/09.01.05./OTU/2017

Zamawiający- Ośrodek Terapii Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Parzymiechach, przy ulicy Częstochowskiej 1, 42-164 Parzymiechy - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów z autoprezentacji dla uczestników terapii alkoholowej realizowanej w ramach projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie " Zamówienie jest udzielane na podstawie wniosku nr WND-RPSL.09.01.05- 24-05C5/16- 005 o dofinansowanie projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin do składania ofert wyznaczono do dnia 4.07.2017r. W załączeniu plik z informacją o wyborze .

dokumenty do pobrania

”

Znak sprawy: 8/09.01.05./OTU/2017

Zamawiający- Ośrodek Terapii Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Parzymiechach, przy ulicy Częstochowskiej 1, 42-164 Parzymiechy - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów radzenia sobie ze stresem dla uczestników terapii alkoholowej realizowanej w ramach projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie " Zamówienie jest udzielane na podstawie wniosku nr WND-RPSL.09.01.05- 24-05C5/16- 005 o dofinansowanie projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin do składania ofert wyznaczono do dnia 4.07.2017r. W załączeniu plik z informacją o wyborze .

dokumenty do pobrania

”

Znak sprawy: 9/09.01.05./OTU/2017

Zamawiający- Ośrodek Terapii Uzależnień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Parzymiechach, przy ulicy Częstochowskiej 1, 42-164 Parzymiechy - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku dla uczestników terapii alkoholowej realizowanej w ramach projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie " Zamówienie jest udzielane na podstawie wniosku nr WND-RPSL.09.01.05- 24-05C5/16- 005 o dofinansowanie projektu pn. "Uwierzyliśmy w siebie, czyli jak odnaleźć własną aktywność i godne życie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Termin do składania ofert wyznaczono do dnia 4.07.2017r. W załączeniu plik z informacją o wyborze .

dokumenty do pobrania

”